Българско средновековно наказателно право

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

І.Наказателно право-видове престъпления

 

1.Престъпления против държавата и вярата

2.Престъпления против телесния интегритет,честта и свободата на личността

             – убийство

             – аборт

             – телесни увреждания

             – клевета

             – обида

             – лишаване от свобода

3.Престъпления против нравствеността

             – изнасилване                                   

             –  прелюбодеяние      

             – кръвосмешение

             – прелюбодеяние

             – блудство    

             – отвличане

             – двуженство

4.Престъпления против собствеността

             – грабеж и разбойничество

             – кражба

             – повреда на чужд имот                 

 

І І.Наказателно право-видове наказания

   

    1.Светски наказания

          – смъртно наказание

            – членовредителни наказания

            – заточение

            – конфискация

            – глоби

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар