Държавен изпит по Наказателноправни науки

25.Престъпления против живота. Убийство – видове,състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство.Криминален аборт.

Обект на престъпленията против живота са обществените отношения, свързани с неприкосновеността на правото на живот на всеки човек.

Убийството е най-тежкото престъпление против личността, защото засяга най-ценното благо на човека – неговия живот. Човешкият живот е изключителна ценност, заради което се ползва от засилена наказателноправна защита.Основният състав на убийството се извежда от текста на чл.115 НК„Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с …“Субект може да бъде ВНЛ. Изпълнителното деяние на убийството е умъртвяване на друго лице. То сеизразява в действие или бездействие от физически, химически или биологичен характер, което обективно може да доведе до умъртвяването на друг, жив човек. Престъпният резултат ще е налице, когато пострадалият бъде умъртвен, т.е. настъпи неговата биологична смърт. Формата на вина е умисълът. Убийство­то може да се извърши както с пряк, така и с евентуален умисъл. Ако деецът се припознава в друго лице и умъртвява не този, когото желае, а друг човек, e налице грешка в личността (aberacio in persona). Тя няма да се изключи наказателната отговорност за убийство.Когата деецът се насочва да умъртви конкретно лице,но бива засегнато друго лице,ще е налице грешка в причинният процес (aberacio ictus), при която деецът ще носи наказателна отговорност за опит към убийство и за непредпазливо убийство на действително засегнатия пострадал (или случайно деяние, ако не е предвиждал този резултат).В член 116 НК са изброени и много различни квалифицирани случай на УУ/умишлено убийство/,които са обособени в четири групи- отнасящи се до пострадалия, отнасящи се до субекта, отнасящи се до метода на извър­шване и отнасящи се до субективната страна на убийството. В първата група се  включва-убийство на длъжностно лице лице (чл. 93, т. 1 НК), на представител на обществеността (чл. 93, т. 3 НК), както и на военно лице, включително от съюзна държава или приятелска войска, при или по повод изпъл­нение на службата или функцията му, или на лице, ползващо се с международна защита (чл. 93, т. 13 НК); бащата, майката, рожденият син и рож­дената дъщеря.; бременната жена и малолетното дете; лицето, кое­то се намира в безпомощно състояние; пос­традали са повече от едно лице.

Втората група квалифицирани случаи на убийство е обособена с оглед на субекта (по чл. 116, ал. 1, т. 2, 10 и 12) – убий­ството, извършено от длъжностно лице, от пред­ставител на обществеността или от лице от състава на полицията при или по повод изпъл­нение на службата или функцията му; убий­ство, извършено от лице „опасен рецидивист“, и убийство от лице, което е извършило друго умишлено убийство, за което обаче няма поста­новена присъда.;

Третата група квалифицирани случаи на убийство е обособена с оглед на метода на извършване (по чл. 116, ал. 1, т. 6): убийството по начин, опасен за живота на мнозина.; убийството със средства, опасни за живота на мнозина.; извър­шено по особено мъчителен за убития начин; убийството, отличаващо се с особена жестокост.Четвъртата група е с оглед на особености на субективната страна(по чл. 116, ал. 1, т. 7, 8, 9, 11): убийството, из­вършено с користна цел; убийството, извършено с цел да бъде улеснено или прикрито друго прес­тъпление.; убийството, извършено предумишлено.; убийството, извър­шено по хулигански подбуди; отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия.

НК предвижда и четири по-леко наказуеми случая на умишлено убийство. Първият от тях е убийството, извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана по чл. 119  НК.; Вторият от по-леко наказуемите случаи на умишлено убийство е убийството, извършено при афектен умисъл (в състояние на афект) по чл. 118 НК;                  Третият от по-леко наказуемите случаи на умишлено убийство е убийството, извършено от майка върху рожба във време на раждане или вед­нага след това по чл. 120 НК. Субект може да бъде само майката, а пост­радал – нейното още неродено или току-що ро­дено дете. Тук убийството е също умишлено. И четвъртият от по-леко наказуемите слу­чаи на умишлено убийство е убийството на току-що родена рожба с чудовищен вид от родител по чл. 121 НК. Субект може да бъде не само майката, а все­ки от двамата родители. Освен това постра­дал може да е не всяко новородено, а единствено онова, което има чудовищен вид (изрод).

Непредпазливо убийство (чл. 122 НК).Субект ВНЛ. И.Д. е – умъртвяване, лиша­ване от живот на пострадалия. Престъплението е резултатно. Формата на вина е непредпазливостта. Непредпазливото убийство е по-тежко нака­зуемо, ако смъртта се причини с огнестрелно оръжие, силно действащо отровно вещество или ако е на две или повече лица (чл. 122, ал. 2 НК).Имаитрипо-тежко наказуеми случай- убийството по професи­онална непредпазливост; Вторият от специфичните случаи на не­предпазливо убийство, които са по-тежко нака­зуеми, е този по чл. 124, ал. 1 НК. Това е прес­тъпление със смесена форма на вина. Съгласно чл. 124, ал. 1 НК, „който причини другиму смърт по непредпазливост вследствие на умишлено на­несена телесна повреда, се наказва с …“.Субект ВНЛ. Изпълнителното деяние се изразява в при­чиняване на телесна повреда на пострадалия, при което обаче се стига и до неговата смърт. Престъплението е резултатно, при това с усложнен престъпен резултат.

Криминалният аборт е предвиден в чл. 126 НК. Според чл. 126, ал. 1 НК, „който със съгласие на бременна жена умъртви плода й извън здрав­ните заведения, определени от Министерство­то на народното здраве и социалните грижи (на здравеопазването – б. а.) или в нарушение на ус­тановените от това министерство правила, се наказва с …“. Субект на престъплението може да бъде вся­ко лице без бременната жена, чийто плод се умър­твява. Престъплението е резултатно на ре­ално увреждане. Формата на вина за това престъпление е умисълът – пряк или евентуален.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...