ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

  1. Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни.

1.Законност-всяко процесуално действие на участниците в административните производства трябва да е съобразено с процесуалния закон, а при издаването на АА трябва да се приложи правилно и материалния закон. Административните актове са винаги подзаконови-т.е. по презумпция те са законни. Принципа на законност най-ярко се проявява във възможността за отмяна на вдсички видове незаконосъобразни актове;

2.Прилагане на нормативния акт от по-висока степен-когато постановление, правилник, наредба, инструкция или друг подзаконов нормативен акт противоречи на нормативен акт от по-висока степен, прилага се по-високият по степен акт; 3.Съразмерност-този принцип се характеризира с три аспекта: подходящност, необходимост и пропорционалност; 4.Истинност (принцип на обективната истина)-този принцип е тясно свързан с материално правната законосъобразност на АА. АА се основават на действителните факти от значение за случая. Доказателствената тежест в производството лежи върху административния орган; 5.Равенство на страните-всички заинтерсовани лица имат равни процесуални възможности да участват в производството; 6.Служебно начало-административния орган, който води производоството е длъжен по своя инициатива и със свои действия да осигори законосъобразното му развитие; 7.Самостоятелност и безпристрастност на водещия производството орган-административния орган осъществява производството самостоятелно. По-горе стоящ орган не може да изземе за решаване въпрос от компетентността му; 8.Бързина и процесуална икономия; 9.Достъпност, публичност и прозрачност-органите са длъжни да осигорят откритост, достоверност и пълнота на информацията; 10.Последователност и предвидимост; 11.Производството се води на български език. На лицата, които не говорят бъклг. език се назначава преводач, а на глухоням, глух или сляп се назначава тълковник;

Участници, субекти и страни-участници са всички правни субекти, които играят някаква роля в него, независимо каква е тя: различни държавни органи (административни органи, част от съдебната система-администр. съдилища, ВАС и др.); обществени организации; граждани; длъжностни лица; субекти-те трябва да притежават административно-процесуална правоспособност; без тях административ. произв-во не би могло да се развие; страни-всеки правен субект, който започва производството, встъпва или е привлечен в него, защото неговите субективни права, свободи и законни интереси могат да бъдат засегнати от АА или защото АА би породил за него права или задалжения; прокурор-той следи за спазване на законността в административния процес като: предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни и съдебни актове; участва в административни дела; започва или встъпва във вече образувани производства, когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар