Обща теория на правото – теми от 1 до 5

РАЗДЕЛ  1 – НАУКАТА ОТП.ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВОТО.

 

 

 Въпрос 1 .ОТП като наука.Възникване и развитие .Обща характеристика.Предмет и система.

 

ОТП като наука

Систематиката на правната наука следва систематиката на правните норми. Всяка правна наука изучава не само текста на правните норми, но има и обща част, в която се разглеждат някои въпроси с по-теоретичен характер. Всяка отраслова наука бележи определени теоретични достижения. Възниква необходимост да бъдат обхванати тези постижения, да се разберат закономерностите, при които действа правната система като цяло. За юристите е необходимо да знаят не само как действа тази система, но и как действа правото въобще – като явление в обществото, без значение от неговите исторически, географски и културни особености. Във всяко общество има право (!), повлияно от много фактори, но във всички случаи има общи правила и те са предмет на ОТ. ОТП е наука изучаваща общите закономерности на възникване и развитие на правото. Възникването на ОТП се отнася към средата на XIX в., когато имаме достатъчно натрупани изследвания, които по своето естество са общо теоретични.

1. Развитие на правната наука

Правната наука има свой предмет изучаването на правото, което е единна система от норми, която регулира човешкото поведение. Правото е социално явление. То е част от обществото, като част от неговия нормативен компонент. Правото еволюира заедно с обществото. В същото време правото не е само норми, а има подчертан духовен елемент. Правната наука е негов изразител. От тази гл.т. идеите на правото са част от философските и политическите идеи, съществуващи във всяко едно общество.
1.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар