Обща теория на правото

Право и общество.Функции на правото. Обществето по своята същност е сложна социална общност,цялостна организирана с/ма състояща се от следните елементи: – икономически, политически и духовен живот които се намират в непрекъснато взаимодействие.На определен етап от развитие в самото общество се развиват различни соц.норми, чиято задача е да обезпечи нормално функциониране и развитие на обществените отношения. ПРавато намира своето място в основите на нормалния живот на обществото и се превръща в основен и значим фактор за развитието на чево.цивилизация и културата на чов. Общество. ПРавото често се определя  като изкуство,то точно вярно отразява дейсвителсотта. Възможно е правото / законите/ да изостава от диначиното развитие на обществото и това налага бърза крупна промяна в законодателството. Допустимо също правото /законите да изпреварят обществото, когато се променят ценостите / преди 10 г.демокрацията / , предвиждане в дългосрочен план. В крайна сметка е важно да се получи ефективно правно регулиране на обществените отношения.

Функции :  най често се ползва катато работа ,предназначение, служба , но  в бълг.ез. ползва и като  1. Обозначаване на основно предназначение и роля, 2 да се обозначи определена променлива величина, която се мени в зависимост от промените на друга величина. В юридич.л-ра функция   се ползва основно като 1. Обозначаване на основно предназначение и роля.

общо социална функция – чрез нея се очертава основното социално предназначение на правото като резултат на чов.цивилизация и култура, като найважен фактор на реда, порядъка в общесвтвото.

социалнополитическа ф-ция –  въздействието на правното регулиране върху обществените отоншения . Тази функция разкрива всъщност основните направления на д-вата и в обществото, ф-циите на д-вата , осъществяващи се главно посредством и върху основата на правното регулиране.

специалноюридически ф-ции- осъществява се в рамките на самото право като аспекти на собственото му специалноюридическо съдържание на правото. Тази ф-ция има сложна структура и се осъществява в  2 основни направления :  регулираща и охранителна ф-ция ; Регулиращата ф-ция от своя страна има двепосоки : положителна свързана с нормалното развитие на обществените отношения , създаванена благоприятни условия  за прогресивно  развитие. ; охрананаобществените отношения , като задачата на правото е  да  изтласква  и тушира отрицателните явления   в обществения живот.   Охранителната ф-ция на  правото е  своеобразна реакция на   правото  срещу  деяния , които са израз на  своеобразни  деструктивни сили вътре в обществото и за това влизат в противоречие с изискванията на действащото право. Охранителната ф-ция играе роля на  имунна система на обшеството и тя осъществява три основни насоки: – превантива с  основна задача да създава у правните субекти психологически механизми и да се въздържа от деяния противоречащи  на действащото право.. Правовъзтановитетелния аспект на охранителната ф-ция дава възможност  да се  реализира като мяра на социалната справедливост / лишава правонарушителя от получената чрез правонарушението протикозаконна  облага ,като дава на пострадалия дължимото/.   Наказателния аспект на охран.ф-ция на  правото се  свързва с идеята за  възмездието, че есправедливо онзикойто е  осъществил  правонарушение  следва да претърпи  определени лишения от имуществен,личностен или организационен  характер.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар