Общи условия и Политика за поверителност

Общи условия

Настоящите Общи условия са валидни за всички потребители на интернет сайта за виртуални информационни ресурси – Zubar.bg и уреждат правилата за ползването му, както и взаимоотношенията между собственикът на Zubar.bg, „ФОНДАЦИЯ ГРАНДЕ“ и потребителите, ползващи сайта.

 

Раздел I. Цели и мисия

 1. Zubar.bg е Интернет-базирана база от знания със свободен достъп и образователно съдържание, предназначена да предоставя информация на своите потребители в различни сфери на обществения живот, като същият има за цел да насърчава, развива и подпомага използването на съвременните технологии в образованието и културата, да подпомага споделянето на знания и изграждането на гражданско общество чрез провокиране на творческата и техническата креативност на младежта и на учащите се, да популяризира съвременните тенденции в образованието и обучението като подпомага, насърчава, подкрепя и организира всякакви видове обучения, формати и други общодостъпни инициативи от всички области на изкуството, технологиите и образованието, да разпространява и популяризира използването на съвременни технологии и методи за обучение в сферата на образованието, да подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер, да утвърждава привлекателността на България за млади и талантливи хора и да развива възможности за образователната им и професионална реализация, да насърчава и подкрепя всякакви родителски, преподавателски и други граждански инициативи с образователно-възпитателен и дидактически характер, защитаващи и обезпечаващи достъпа на учащите се до културата, изкуството, знанието и съвременните методи за обучение и технологии, да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на интернет-базирани бази от знания със свободен достъп и образователно съдържание на територията на Република България, и навсякъде където има достъп до същия, като за краткост същия ще бъде наричан навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“.
 2. Собственик на Zubar.bg е „ФОНДАЦИЯ ГРАНДЕ“, която за краткост, ще бъде наричана навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

 

Раздел ІI. Права и задължения на потребителите

 1. Всеки потребител на сайта, без значение дали е регистриран или не, има право да използва услугите предоставяни от Zubar.bg, безплатно или платено, доколкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва настоящите условия и законодателството на Република България.
 2. Всеки потребител посещавайки и използвайки услугите на Zubar.bg, декларира, че се съгласява с настоящите Общи условия. Потребителят е длъжен да се запознава периодично с Общите условия и техните актуализации.
 3. Потребителят има право в двуседмичен срок от публикуването на промени в Общите условия да заяви, чрез електронно писмо, изпратено на електронната поща на Доставчика, че не приема промените в Общите условия. Електронната поща, от която потребителят изпраща заявлението, трябва да съвпада с електронната поща, която потребителят е използвал при регистрацията си в Zubar.bg. След получаване и разглеждане на заявлението, Доставчикът се задължава да премахне профила на Потребителя.
 4. Потребителят се регистрира в Zubar.bg като попълва исканите от системата данни вярно и коректно.
 5. Потребителят се задължава, след като е завършил процеса на регистрация да посети своя потребителски профил и да попълни всички налични полета. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на сайта имат право да премахнат профила му и цялата въведена от него информация без предупреждение. Потребителят декларира, че е съгласен цялата въведена от него информация да бъде съхранявана на сървърите на доставчика.
 6. Потребителят носи пълната отговорност и последици произтичащи от информацията и коментарите въведени от него в Zubar.bg.
 7. Потребителят има право свободно да променя предоставените при регистрацията си данни като спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия.
 8. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителят приема да се считат като извършени от негово име и за негова сметка.
 9. С използването на сайта Zubar.bg, потребителят дава съгласие да получава в електронен вид уведомителни съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.
 10. Потребителят има право да ползва материалите в сайта изцяло за учебни и лични нужди, в съответствие с целите на сайта посочени в раздел І, точка 1 от настоящите Общи условия.
 11. Потребителят няма право да разпространява чрез Zubar.bg или да разполага на сървърът му материали, които нарушават правата върху интелектуалната собственост, включително авторски права, информация свързана с деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, материали с порнографско съдържание, или които съдържат заплахи, материали, чието съдържание представлява търговска тайна и/или друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
 12. Потребителят няма право да разпространява чрез Zubar.bg или да разполага на сървъра му материали, които имат рекламна цел, освен в случаите на получено съгласие от доставчика.
 13. Потребителят няма право да разпространява чрез Zubar.bg или да разполага на сървърът му материали, чрез които да нарушава по какъвто и да било начин законодателството на Република България.
 14. Потребителят има право да прекрати участието си, съответно регистрацията си в сайта по всяко време, с писмено предизвестие, изпратено в електронен вид, до [email protected] Електронната поща, от която потребителят изпраща предизвестието, трябва да съвпада с електронната поща, която потребителят е използвал при регистрацията си в Zubar.bg. След получаване и разглеждане на известието Доставчикът се задължава да премахне профила на Потребителя.

 

Раздел ІІІ. Права и задължения на доставчика

 1. Доставчикът има право едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява потребителите за настъпилите промени. Същите ще бъдат достъпни на сайта Zubar.bg.
 2. Доставчика се задължава да положи необходимата грижа да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България, като не гарантира че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.
 3. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата.
 4. Доставчикът има правото да одобрява материалите, които се предоставят от потребителите, но не се задължава да проверява и контролира каквато и да било информация въведена от потребителите, включително снимков материал. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, истинността, актуалността и достоверността на информацията отразена във всеки публикуван от потребителите материал, в базата данни на сайта, в коментарите и в други сайтове към които има препратки, както и за информацията представена в рекламни материали публикувани на сайта.
 5. Администраторите на Zubar.bg имат право да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България, както и да сезират съответните органи. Администраторите също така имат право да изтриват информация от сайта по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща лични права и интереси.
 6. Zubar.bg не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, а също и за последиците от загубата на тази информация.
 7. Zubar.bg има право да записва и съхранява информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва за възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия, както и да я използва за нуждите и целите на сайта, както и за предлагане на нови услуги, за промоции и други цели свързани с предлаганите от доставчика услуги, освен в случаите на изразено изрично писмено несъгласие от страна на потребителя, изпратено в електронен вид, до [email protected], от електронната поща, която потребителят е използвал при регистрацията си в Zubar.bg.
 8. Zubar.bg има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
 9. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване на личните данни на трети страни е възможно единствено в предвидените от закона случаи.
 10. Доставчикът има право да прекрати и премахне регистрацията на определени потребители при непопълване или некоректно попълване на данни в потребителския профил.
 11. С цел предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че чрез действията си, накърняват правата на доставчика или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България.
 12. Zubar.bg има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите изразяваща се в кукита (cookies или бисквитки – малки тестови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират) с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.

 

Раздел ІV. Регистрация

 1. Регистрацията на профил в сайта е доброволна. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име, парола и електронна поща. При успешно приключване на регистрацията се изисква потвърждение чрез имейл.
 2. При регистрацията потребителят декларира изрично съгласието си с настоящите Общи условия.
 3. След завършване на регистрацията, потребителят се задължава да попълни коректно всички полета за данни намиращи се в потребителския му профил, съгласно раздел II, точка 5 от настоящите Общи условия.

 

Раздел V. Интелектуална собственост

 1. Всеки потребител, които предоставя материали на доставчика със самото действие по предоставянето на материалите, чрез ползването на средствата за добавяне на материал на сайта декларира и изразява ясната и недвусмислена воля, че е пълноправен автор на материалите. При непосочване на друг автор се презюмира, че авторството принадлежи на потребителя предоставил материала. При посочване на друг автор потребителя се задължава да предостави на доставчика в електронен вид доказателства визирани в хипотезата на чл.36 от ЗАПСП.
 2. Предоставяните от потребителя материали следва да са авторски или с уредени авторски права върху тях. Ако в материал не е посочено кой или кои са авторите се презюмира, че това е лицето, което ги е представило на доставчика. Доставчикът придобива правото да разпространява предоставените от потребителите материали чрез възпроизвежданането им по безжичен път или по кабел, както и да предоставя на неограничен брой лица достъп до тях. Този достъп може да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребителите. Доставчикът получава правото да извършва преработка по отношение на материалите в съответствие с хипотезата на чл.9 от ЗАПСП.
 3. Разполагайки материал/материали върху сървъра на Zubar.bg, потребителят предоставя на доставчика изключителното право да го/ги използва, записва, съхранява, разпространява по какъвто и да било начин срещу или без заплащане, на неограничен брой лица, без териториални ограничения и без да дължи заплащане за това на потребителя предоставил съдържанието. Това право се предоставя за неограничен период от време.
 4. При прекратяване на регистрацията на потребител предоставените от него материали остават на разположение на доставчика и на потребителите за целите посочени в настоящите общи условия.

 

Раздел VІ. Коментари

 1. Zubar.bg разполага с електронна система за коментари, която дава възможност на потребителите на сайта да коментират публикуваните материали. Авторите на коментарите носят пълна отговорност и последици за съдържанието, което публикуват. Коментарите не изразяват мнение и отношение на доставчика и не обвързват по никакъв начин доставчика, в случаи на непозволено увреждане и настъпили вредни последици.
 2. Доставчикът има право, но не и задължeние, да контролира, редактира и премахва съдържанието на съответните коментари.

 

Раздел VІІ. Отговорност

 1. Доставчикът не носи отговорност:
 • за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите;
 • за несъвместимост на софтуерните приложения и услугите, предоставяни чрез сайта с оборудването на потребителите;
 • за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта услуги;
 • за вреди, настъпили в следствие на неточна или непълна информация пренасяна, използвана, записвана, възпроизвеждана или станала достъпна чрез сайта;
 • в случай, че дадено лице е засегнато от коментари, оценки или от публикувано за него мнение, както и материал за него. Отговорността за това следва да се понесе от лицето, дало оценката или публикувало мнението;
 • за вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите;
 • за прекратяване достъпа до сайта и/или на услугите, и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове или профилактика;
 • за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на форсмажорни обстоятелства.
 1. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.
 2. В случай, че потребител на сайта със злоумишлени действия причини на доставчика вреди, потребителят е длъжен да обезщети доставчика за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски, адвокатски хонорари и други.
 3. Настоящите общи условия прекратяват действието си автоматично при прекратяване на дейността на доставчика и при спиране на поддръжката на сайта Zubar.bg от собственика му.

 

Раздел VIІI. Други условия

 1. Потребителите могат да изпращат известия на имейл [email protected]
 2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени настоящите Общи условия, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия, ще бъдат разрешавани от компетентен съд.
 4. Настоящите Общи условия и авторското съдържание на сайта не може да се възпроизвеждат, променят или разпространяват в разрез с авторскоправното законодателство на Република България.

 

Политика за поверителност

Какви данни съхраняваме и защо го правим

Лични данни предоставени при регистрация на профил

Когато посетителите на сайта ни се регистрират в него, ние съхраняваме данните, които те попълват в потребителските профили, за да им осигурим по-качествена услуга.

Когато правите поръчки през сайта ни, ние съхраняваме списък с историята на вашите поръчки.

Когато добавяте артикули в любими, ние съхраняваме вашия списък с любими артикули.

Когато публикувате статии/материали/обяви, ние ги съхраняваме и ги асоциираме с вашия профил.

Коментари

Когато посетителите на сайта оставят коментар ние съхраняваме тези коментари, за да можем да ги покажем в полето за коментари. Също така събираме данни за тяхния браузър и за IP адреса, с цел да подобрим превенцията от СПАМ.

Специален анонимент текст създаден от имейл адреса на коментиращия (наречен hash) може да бъде предоставен на Gravatar, за да може, ако той има профилна снимка там, то тя да бъде асоциирана с коментара му. Политиката за повирителност на Gravatar може да намерите на https://automattic.com/privacy/

Файлове

Съхраняваме файловете, които посетителие ъплоудват в сайта ни.

Ако ъплоудвате снимки в нашия уебсайт, то вие трябва да имате на предвид, че снимките може да имат вградена информация добавена от устройството, с което са направени, за местоположението, на което са направени и тази информация може да е достъпна за всеки, който свали такава снимка от нашия сайт.

Контактни форми

Използвайки контактните форми в нашия сайт вие ни изпращате вашия имейл адрес, както и информацията в останалите полета, които попълвате. Тази информация се запазва на нашите мейл сървъри, за да може да отговорим на вашите запитвания и да ви предоставим поисканата от вас чрез контактните форми информация. Ако желаете да получите тези записи или те да бъдат изтрити, моля свържете се с нас на i

Бисквитки

Използваме малки файлове наречени Бисквитки (Cookies) чрез които съхраняваме в паметта на браузъра ви различна информация за вас и за вашите действия в нашия сайт. Тази информация ни помага да ви предоставим, по-качествени услуги и по-добро пребивавание, докато сте на нашия сайт. Бисквитките имат различен срок на съхранение във вашия браузър. Вие винаги можете да ги премахнете, като ги изтриете чрез настройките на вашия браузър.

Вградено съдържание от други сайтове

Страниците в нашия сайт може да съдържат вградено съдържане от други сайтове ( например видеа, снимки, текстове, коментари от социални мрежи и т.н. ). Тяхното поведение на нашия сайт е абсолютно същото, както ако отворите тези въпросни други сайтове и разгледате там въпросното съдържание, така че и през нашия сайт, сайтовете чиято собственост е вграденото съдържание могат да записват данни за вас ( чрез Бисквитки, анализ на поведението ви спрямо вграденото съдържание, местоположението ви и др ).

Google Analytics

Използваме услугата предоставяна от Google, за да разберем по-добре какви хора се интересуват от нашия сайт и от какво се интересуват докато го посещават. Данните, които спомагат за това се обработват от Google. За повече информация относно политиката за поверителност на Google – https://policies.google.com/privacy

Споделяне на вашите данни

Ние не споделяме данните от вашия потребителски профил с трети страни и не бихме ги споделили, освен ако не получим изрично разрешение от вас.

Коментарите, които оставяте са публично достъпни.

Колко дълго съхраняваме вашата информация

Ние съхраняваме свързаните с вас данни за неограничено време.

Какви права имате върху вашите данни

В случай, че сте извършвали едно от следните действия в сайта – регистрирали сте се или сте оставяли коментари, или сте публикували статии/материали/обяви, или сте правили поръчки през сайта ни, или сте ни ипзращали запитвания, вие можете да изискате да ви експортираме файл с вашите данни, съхранявани при нас.

Ако желаете да промените или изтриете част или цялата информация свързана с вас, моля използвайте потребителския си профил или се свържете с нас чрез контактната форма в сайта или на [email protected]

Единствено, когато сте се регистрирали, вашето потребителско име не може да бъде променяно, а единствено е възможно то да бъде изтрито, заедно с останалите данни от вашия акаунт.

В случай, че решите да прекратите акаунта си, материалите, които сте публикували ще бъдат прехвърлени на служебен акаунт съгласно Раздел V, т. 4 от Общите условия за позлване на Zubar.bg

В случай на административни, правни или друг вид официални причини, ние можем да бъдем задължени от държавни институции да задържим вашата информация, въпреки изискването ви тя да бъде изтрита.

Допълнителна информация

Как защитаваме вашите данни

Използваме най-съвременните технологии и решения за защита на данните ви от злонамерен достъп до тях ( Firewall, Antivirus, Cloud protection proxy, Encrypted passwords, Brute-Force protection, htaccess security rules ).

Част от вашите данни и вашето поведение в сайта, по време на достъпа до нашия сайт, могат да бъдат автоматично проверявани от външни услуги, които ползваме за защита от злонамерен софтуер и хакрески атаки.

Приставки: Smush

Smush изпраща качените през нашия сайт снимки до сървърите на WPMU DEV за да ги оптимизира за употреба в сайта ни. Това включва EXIF данни. EXIF данните може да бъдат премахнати, но по никакъв начин няма да бъдат съхранени на сървърите на WPMU DEV.

 

Дата на последна актуализация: 16.06.2018 г.