Писмена разработка – съдебна практика и практика на КЗД по защита от дискриминация при упражняване на правото на труд

ІІ. Условия и предпоставки за упражняване на правото на защита от дискриминация при упражняване правото на труд:

Основната предпоставка за упражняването на това право е лицето да счита себе си дискриминирано от работодателя. Проява на дискриминация е възможна:

  1. Преди възникване на трудовото правоотношение:

– при обявяване на свободно работно място – когато работодателят е поставил изисквания, свързани с признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., освен в изрично предвидените случаи;

– преди сключване на трудовия договор – работодателят няма право да иска от кандидата информация за признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., освен в случаите по чл. 7 от ЗЗДискр. или ако това е необходимо за нуждите на проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана информация;

  1. При възникване на трудовото правоотношение:

– при приемане на работа – работодателят няма право да отказва приемането на работа поради бременност, майчинство или отглеждане на дете – чл. 12, ал. 3 от ЗЗДискр.;

– при наемане на работа – работодателят няма право да откаже да наеме на работа или да наеме при по-неблагоприятни условия лице на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.;

  1. По време на изпълнение на трудовите задължения – работодателят е длъжен да осигури:

– еднакви условия на труд, без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., както и да се съобрази с изповядваната от работника или служителя религия или вяра;

– равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд;

– равни възможности за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността на работниците и служителите;

– работно място пригодено към нуждите на лице с увреждания, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя;

– прилагане на еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания и при осъществяване на правото си за едностранно прекратяване на трудовия договор почл. 328, ал. 1, т. 2-5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на труда или на служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за държавния служител.

 

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар