Стратегически маркетинг. Стратегически маркетингов анализ.

Обект на настоящата курсова работа е организацията „Мобилтел” ЕАД , чиято сфера на дейност е предоставяне на цялостни мобилни и фиксирани телекомуникационни услуги на частни и бизнес клиенти.

Предмет на настоящата курсова работа е анализирането на действията на мениджърския екип на „Мобилтел“ ЕАД през последните години, открояването на допуснатите грешки и реализираните възможности, и очертаване на бъдещите маркетингови стъпки за постигане на дългосрочните фирмени цели.

За целта ще бъдат анализирани вътрешната и външната среда на стопанската организация: мисията, целите и задачите, участието на сътрудниците в тях и технологията на осъществяваните процеси, избора на организационна структура на управление, взаимоотношенията с клиенти и доставчици, влиянието на конкурентите, нормативно-законовата уредба, политико-икономическата ситуация, социалната политика, регионалните отношения, както и възможностите за технологично развитие.

На база на направения анализ ще се очертаят силните и слабите страни на „Мобилтел” ЕАД и същевременно ще могат да се откроят възможностите и заплахите пред компанията.

Основната цел на настоящата курсова работа е: изхождайки от извършените анализи да се направят необходимите изводи в следствие, на които да се разработи стратегически маркетингов план целящ да се реализира ефективен напредък в развитието на организацията и да се придобие преимущество спрямо останалите конкуренти в пазарния сегмент.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар