ТЕМИ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ – съкратени

  1. Особености във функциите и актовете на съда в производствата за съдебна делба

СД е особено исково конститутивно производство, в което се осъществява преобразуващо право на делба. Производството се се прилага при делба на всяка делима съсобственост.Особености на СД– двуфазно произв по допускане и по извършване на делбата, обектиено съединяване с оспорване на произход на осиновяване завещание преюдициални въпроси, задължително другарство между сънаследниците, компетентен съд е РС, произв по делба на наследство се развива пред РС по местооткриване а по делба на съсобствен където се намира имота, Страни в СД трябва да бъдат всички участници в имуществената общност, без значение дали участват в СД като ищци или като ответници.

Първа фаза: Допускане на делбата-Производството за допускане на СД започва с подаване на писмена молба до РС от сънаследник, който иска делба. В СД са допустими доказателствени средства на общия исков процес без каквито и да било ограничения. Всеки от останалите сънаследници може в 1то заседание по делото да поиска с писмена молба да бъдат вкл.в наследствената маса и др.имоти. В 1то заседание всеки от сънаследниците може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата, против размера на неговия дял, и против включването в наследствената маса на някои имоти. След като се подаде исковата мплба за нарочното производство за прекратяване на имуществената общност се пристъпва към размяна на книжа, което подлежи на общите правила. Самата искова молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 131 ГПК и да бъдат приложени всички документи, които удостверяват ПС върху съответните делбени имоти. След това се връчва препис от исковата молба на ответнинците, които на свой ред разполагат с правото да възразят в ОИМ. С изтичането на срока не се преклудира това им право, възможно тези претенции да бъдат предявени в първото заседание по делото. Първата фаза на СД завършва с Р по допускане на делбата. То подлежи на обжалване и влиза в сила съобразно с правилата на общия исков процес. В Р, с което допуска делбата, съдът трябва да се произнесе по въпросите: м/у кои лица, за кои имоти тя следва да се извърши и каква е частта на всеки от съделителите. В това решение съдът се произнася и по всички обуславящи делбата правоотношения, които също се ползват със СПН. Това е и най- важния белег на двуфазното производствто, тъй като се подчератва самостоятелния характер на решението, а въпросите, които то засяга не могат да бъдат пререшавани в следващата фаза, а само в възивно обжалване. Втора фаза:Ивършване на делбата-с решението за допускане на делбата приключва първа фаза и започва втората; „сметки между съделителите”. Чрез предявяването на тези искове се стига до обективно съединяване на искове с иска за СД, отнасящи се до облигационни притезания между съделители. Такива например са: притезания за събрани от един съделител доходи от общия имот, за извършване на подобрения от един от съделителите, по повод на плащане на наследствен дълг, за сметки за групов строеж, спор за увеличаване на наследвто по чл. 12, ал. 2 ЗН и др. За да се осъществи ПД е необходимо да се извършат процесулани действия от страна на съдът. Това става или чрез образуване на дялове от общите имоти и предоставянето им в обект на изключителна собственост на съоветния съделител или чрез публична продан на общия имот и разпределението на получената сума. Разделителен протокол се прави когато те могат да се разпределят в отделни дялове, обекти на бъдеща изключ.собственост. При съставянето му съдът се основава на заключение на ВЛ относно целесъобразното разпределение на имотите и тяхната оценка. След като състави проект на разделителния протокол, съдът го предявява на съделителите в съдебното заседание, за да направят възражения срещу него. След като изслуша възраженията на съделителите, съдът съставя окончателен разделителен протокол и го обявява. От този момент насетне той не може да се изменя или отменя. Разпределението на имотите по дялове не приключва СД. Нужно е всеки от образуваните дялове да се свърже с определен съделител и да възникне имуществена разделност. Когато включеният в делбената маса имот е неделим реално и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан, която се извършва съобразно с правилата за публ. продан на недвижим имот при принудително изпълнение. Страните в делбата могат да участват в наддаването.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар